Category Archives: Binární sloučeniny

Sulfidy

 • binární sloučeniny síry s jiným prvkem, dříve se nazývaly sirníky
 • vznikají odtržením 2 atomů vodíku z kyseliny sirovodíkové (sulfanu, H2S), proto mají ve sloučeninách ox. č. II- a ox. číslo druhého prvku může nabývat hodnot od I+ do V+
 • podstatné jméno udává aniontovou složku s koncovkou -id a přídavné jméno označuje kationtovou složku, jejíž koncovka udává i oxidační čísla tohoto prvku
  • ox. č. prvku M I+: Na2S sulfid sodný
  • ox. č. prvku M II+: HgS sulfid rtuťnatý
  • ox. č. prvku M III+: Al2S3 sulfid hlinitý
  • ox. č. prvku M IV+: CS2 sulfid uhličitý
  • ox. č. prvku M V+: As2S5 sulfid arseničný

Disulfidy a polysulfidy

 • disulfidy mají ve struktuře disulfidový aniont S22-
  • nejznámější = disulfid železnatý FeS(tzv. pyrit, nebo-li kočičí zlato)
 • polysulfidy mají ve struktuře polysulfidový aniont Sn2-
  • místo předpony poly- se používají číslovkové předpony, kterými nahradíme n:
  • polysulfid amonný = (NH4)2Sn
  • polysulfid draselný = K2Sn,
  • polysulfid sodný = Na2Sn
  • polysulfid vápenatý = CaSn

Hydrogensulfidy

 • tříprvkové sloučeniny, ve své molekule obsahují hydrogensulfidový aniont HS-
 • vznikají odtržení atomu S z molekuly sulfanu – proto mají ox. č. I-
  • KHS = hydrogensulfid draselný
  • NaHS = hydrogensulfid sodný
  • Ca(HS)= hydrogensulfid vápenatý

Zdroje:

 • http://www.nazvoslovi.cz/studium/sulfidy

Názvosloví oxidů, podvojných oxidů a dalších sloučenin kyslíku

Názvosloví oxidů

 • Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku
 • ten má vždy oxidační číslo -II, proto i oxidy mají vždy ox. č. – II !
 • pojmenování oxidu na základě znalosti jeho vzorce:
  • NO= kyslík má ox. č. – II a je v molekule obsažen 2x. Protože je molekula elektroneutrální, součet součinů ox. č. a počtu atomů by měl být roven 0. Na kyslíku je tedy -IV a proto připíšeme dusíku oxidační číslo IV.
  • oxidační číslo IV značí koncovku -ičitý, proto se bude jmenovat oxid dusičitý.
 • vytvoření vzorce z názvu sloučeniny:
  • oxid sírový = z názvu je jasné, že sloučenina se bude skládat ze síry a kyslíku: S O. Dále musíme přidat oxidační čísla tak, aby byla molekula elektroneutální (součet součinů ox. čísla daného prvku a počtu atomů musí být roven nule) – víme, že kyslík má vždy -II a z názvu plyne, že síra v oxidu sírovém má ox. č. VI (koncovka -ový): kyslík má tedy 3x menší ox. číslo než síra a proto musíme připsat ke kyslíku č. 3. Oxid sírový má tedy vzorec SO3.
 • polymerní oxidy:
  • jedná se o oxidy, ve kterých se vícekrát opakuje základní molekula oxidu
  • tvoří tak různě dlouhé řetězce a ve svém názvu mají údaj o tzv. polymeračním stupni – tedy kolik se zde nachází základních molekul daného oxidu
  • jejich název se vyjadřuje číslovkovými předponami užívanými v názvosloví a zakončením -merní:
   • SiO2  = oxid křemičitý monomerní
   • Si2O= oxid křemičitý dimerní
   • Si3O= oxid křemičitý trimerní
  • tvoří je většina kovů se střední nebo vyšší elektronegativitou a vyšším ox. č. a také oxidy polokovů a některé oxidy nekovů – např. B, Si, Ge, Se a Te

Názvosloví podvojných oxidů

 • sloučeniny obsahující více druhů oxidů, odvozených od stejných nebo různých prvků
 • ve vzorcích a názvech se kationty uvádějí v pořadí rostoucích ox. č. – pokud mají stejné ox. č., pak se prvky uvádějí v abecedním pořadí značek prvků!
 • víceatomové kationty, např. amonný (NH4)I+, se uvádí jako poslední ve skupině kationtů, které mají stejné ox. č.
 • kationty s příslušnými koncovkami se v názvech oddělují pomlčkami
 • počet atomů kyslíků v podvoj. oxidech upřesňujeme číslovkovými předponami:
  • tetraoxid železnato-železitý Fe3O4  = FeO.Fe2O3
  • tetraoxid železnato-chromitý FeCr2O4 = FeO.Cr2O
  • trioxid hořečnato-titaničitý MgTiO3 = MgO.TiO2
  • trioxid beryllnato-olovičitý BePbO3 = BeO.PbO2
  • tetraoxid manganato-platitý MnPt2O4 = MnO.Pt2O3
 • některé vzorce podvojných oxidů nelze napsat dvojím způsobem:
  • oxid sodno-amonný NaNH4O
  • trioxid draselno-vanadičný KVO3

Názvosloví peroxidů

 • jde o binární sloučeniny kyslíku a dalšího prvku (většinou z I. A nebo II. A skupiny)
 • peroxidy, které obsahují jiné kovy, se nevyskytují tak často
 • Kyslík má v peroxidech ox. č. -I ! Peroxidická skupina má tento kyslík obsažen 2x a proto má náboj O22-  !
 • vznikají odtržením dvou atomů vodíku z molekuly peroxidu vodíku – proto ox. č. II-
 • pojmenování peroxidu na základě znalosti jeho vzorce:
  • Na2O= pokud víme, že kyslík v peroxidu má ox. č. -I a kyslík je přítomen 2x, znamená to, že součet součinů záporných ox. č. je -II. Aby byla molekula elektroneutrální, součet součinů kladných ox. č. musí být +II. Na už je obsažen 2x, proto musí mít ox. č. +I – název sloučeniny má tedy koncovku -ný a jedná se o peroxid sodný.
 • vytvoření vzorce peroxidu z názvu sloučeniny:
  • peroxid barnatý = základní informace vyplývající z názvu je, že se jedná o sloučeninu složenou z Ba a peroxidické skupiny – tedy O22- . Z názvu navíc vyplývá, že Ba má +II. Celkový vzorec je tedy BaO2. 

Hydrogenperoxidy

 • tříprvkové sloučeniny, ve své struktuře obsahují hydrogenperoxidový anion HO2-
 • nejčastěji tvoří sloučeniny s alkalickými kovy a kovy alkalických zemin
 • vznikají odtržením atomu vodíku z molekuly peroxidu vodíku – proto ox. č. I-
 • názvy se skládají z podstatného jména hydrogenperoxid a přídavného jména udávajícího kationtovou složku – tvořenou názvem prvku a koncovkou, která udává hodnotu ox. čísla tohoto prvku:
  • LiHO= hydrogenperoxid lithný
  • KHO2 = hydrogenperoxid draselný

Superoxidy (starší název hyperoxidy)

 • chemické sloučeniny skládají se z kationtu kovu a superoxidového anionu = O21- =  kyslík má tedy v superoxidech ox. č. -1/2 a valenci 1/2 = tento anion má stejnou strukturu jako molekula kyslíku, ale má o 1 e- více (v protivazebném orbitalu)
 • vznikají jako důležité produkty redoxní reakcí kyslíku, které probíhají v přírodě
 • superoxidy jsou částečně toxické – ve velké míře je produkuje enzym NADPH oxidáza, která je součástí fagocytárních buněk, ale dále např. i B-lymfocytů a fibroblastů – díky superoxidům jsou fagocytární buňky schopny ničit invazivní mikroorganismy
 • vznikají také jako vedlejší produkt při dýchání mitochondrií nebo při práci enzymů
 • název je složen z podstatného jména – hyperoxid nebo superoxid – a přídavného jména, které označuje kationtovou složku a jeho koncovku udává ox. č. prvku:
  • CsO= superoxid (hyperoxid) cesný
  • KO= superoxid draselný
  • NaO= superoxid sodný
 • výjimka: SO= superoxid sírový – má hyperoxidový anion pouze 3x, nikoliv 6x

Ozonidy

 • binární sloučeniny ozonu s elektropozitivními prvky
 • chemické sloučeniny skládají se z kationtu kovu a ozonidového anionu = O3-
 • jejich struktura je shodná se strukturou ozonu, ale navíc obsahují jeden elektron umístěný v delokalizovaném protivazebném orbitalu – proto mají ox. č. O3-
 • název – podstatné jméno ozonid + přídavné jméno označující kationtovou složku, jehož koncovku udává i oxidační číslo tohoto prvku:
  • KO= ozonid draselný
  • NaO=  ozonid sodný
  • LiO= ozonid lithný

 

Zdroje:

 • http://www.nazvoslovi.cz/studium/dalsi_slouceniny_kysliku
 • http://www.aristoteles.cz/chemie/chemicke_nazvoslovi/peroxidy/peroxidy-nazvoslovi.php
 • http://www.nazvoslovi.cz/studium/oxidy
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Superoxidy