Category Archives: Názvosloví víceprvkových sloučenin

Názvosloví bezkyslíkatých solí

Telluridy

 • vznikají nahrazením dvou atomů vodíku v molekule kyseliny tellurovodíkové či tellanu H2Te = proto mají ox. č. II-
 • Ag2Te = tellurid stříbrný
 • BaTe = tellurid barnatý
 • As2Te= tellurid arsenitý
 • Hydrogentelluridy
  • jde o tříprvkové sloučeniny, které ve své struktuře obsahují hydrogentelluridovou f-ční skupinu HTe-
  • vznikají tedy podobně jako telluridy, ox. č. hydrogentelluridové skupiny je I-
  • LiHTe = hydrogentellurid lithný
  • NaHTe = hydrogentellurid sodný

Selenidy

 • dvouprvkové sloučeniny selenu s elektropozitivními prvky
 • obsahují selenidový anion Se2- ; vznikají nahrazením dvou atomů vodíku v molekule selenovodíkové či selanu H2Se = proto mají ox. č. II-
  • Na2Se = selenid sodný
  • CdSe = selenid kademnatý
  • Al2Se= selenid hlinitý
  • Hydrogenselenidy
   • odvozený od Hse- = ox. č. I-
   • NaHSe = hydrogenselenid sodný
   • LiHSe = hydrogenselenid lithný

Kyanidy

 • tříprvkové sloučeniny, které ve struktuře obsahují kyanidovou skupinu CN- = ox. č. I-
 • vznikají odtržením vodíku z HCN (kys. kyanovodíkové, kyanovodíku)
  • KCN = kyanid draselný
  • Ca(CN)= kyanid vápenatý
  • NH4CN = kyanid amonný

Azidy

 • binární sloučeniny dusíku s elektropozitivními prvky: anion N3-
 • vznikají odtržením 1 atomu vodíku z kyseliny azidovodíkové nebo azoimidu HN3
 • pro mají vždy ox. č. I- : (N3)I-
  • NaN= azid sodný
  • Pb(N3)2  = azid olovnatý
  • KN= azid draselný

Zdroj: http://www.nazvoslovi.cz/studium/dalsi_soli_bezkyslikatych_kyselin

Názvosloví hydroxidů

 • jedná se o tříprvkové sloučeniny, které obsahují aniontovou skupinu OH
 • náboj hydroxidové skupiny (OH) je 1-  = proto, že kyslík má vždy ox. č. -II a vodík +I
 • podobně jako oxidy vznikají odtržením 1 atomu vodíku z molekuly vody
 • maximální oxidační číslo atomu třetího prvku (kterým je nejčastěji kov), je v těchto sloučeninách IV+.
 • počet hydroxidových skupin je tedy totožný s ox. č. třetího prvku
 • příklady všech čtyř možných typů hydroxidů:
  • ox. č. prvku M = I: KOH = hydroxid draselný
  • ox. č. prvku M = II: Ba(OH)= hydroxid barnatý
  • ox. č. prvku M = III: Al(OH)3 = hydroxid hlinitý
  • ox. č. prvku M = IV: Sn(OH)4 = hydroxid cíničitý
 • pojmenování hydroxidu, známe-li vzorec:
  • NaOH = skupina OH- má náboj 1-. Proto sodík musí mít náboj 1+, což nám udává koncovku -ný pro sodík. Bude se tedy jednat o hydroxid sodný.
 • známe název hydroxidu, chceme vytvořit vzorec:
  • hydroxid železitý = víme, že se sloučenina bude skládat z Fe a OH. Koncovka -itý je koncovkou typickou pro ox. č. III. Pokud máme Fe s ox. číslem +III, pak se tomuto počtu musí rovnat i počet hydroxidových skupin, aby byl výsledný náboj molekuly neutrální. Proto bude vzorec FeIII(OH)-3.

Zdroje:

 • http://www.nazvoslovi.cz/studium/hydroxidy
 • http://aristoteles.cz/chemie/chemicke_nazvoslovi/hydroxidy/hydroxidy-nazvoslovi.php

Názvosloví bezkyslíkatých kyselin

 • kyseliny jsou látky, které mají schopnost ve vodném prostředí odštěpit H+
 • některé binární sloučeniny vodíku mají své vodné roztoky = bezkyslíkaté kyseliny
 • jejich názvy se skládají ze slova kyselina + názvu sloučeniny nekovu s vodíkem, a přidáním přípony -ová (neoznačuje zde ox. č. VI+); nebo mají i triviální názvy
 • vzorce těchto kyselin se shodují se vzorci původních sloučenin nekovů s vodíkem
 • dělí se na 2 velké podskupiny – halogenovodíky a kyselinami VI.A skupiny:
 • Halogenovodíky
  • sloučeniny vodíku s halogenovým prvkem, ty mají vždy ox. č. -I
  • proto je obecný vzorec halogenovodíků HIX-I
  • HF = fluorovodík (kyselina fluorovodíková)
  • HCl = chlorovodík (kyselina chlorovodíková)
  • HBr = bromovodík (kyselina bromovodíková)
  • HI = jodovodík (kyselina jodovodíková)
 • Kyseliny VI. A skupiny
  • sloučeniny vodíku s chalkogenem – ty mají vždy ox. č. -II
  • proto je obecný vzorec bezkyslíkatých kyselin VI. A skupiny H2X-II
  • H2S = sulfan (sirovodík, kyselina sirovodíková)
  • H2Se = selan
  • H2Te = telan
 • ostatní:
  • HCN = kyanovodík (kyselina kyanovodíková) – kyanoskupina CN má ox. č. -I
  • HN= azidovodík (azoimid, kyselina azidovodíková) – dusík je prvek V. A skupiny a v této sloučenině má ox. č. -III

 

Zdroje:

 • http://www.nazvoslovi.cz/studium/bezkyslikate_kyseliny
 • http://www.aristoteles.cz/chemie/chemicke_nazvoslovi/kyseliny/bezkyslikate-kyseliny-nazvoslovi.php

Názvosloví kyslíkatých kyselin

 • tříprvkové sloučeniny kyslíku, vodíku a dalšího, většinou nekovového prvku
 • kyslík má jako vždy ox. č. -II a vodík +I
 • pojmenování kyslíkaté kyseliny na základě znalosti jejího vzorce:
  • HNO= dosadíme si ox. č. vodíku (+I) a kyslíku (-II) – to vynásobíme počtem atomů (2), celkem je tedy součin záporných ox. č. -4 a proto součet součinů kladných ox. č. musí být roven 4. Dusík proto bude mít ox. č. III, z čehož lze soudit, že se jedná o kyselinu dusitou.
 • vytvoření vzorce z názvu sloučeniny:
  • kyselina dusičná = jde o sloučeninu z vodíku, dusíku a kyslíku: H N O. Oxidační číslo vodíku je vždy +I, kyslíku -II a dusík má v tomto případě V (koncovka -ičná). Součet součinů kladných ox. č. je tedy 6 a proto i součin záporných ox. č. musí být -6. Kyselina dusičná proto má vzorec HNO3.
 • atypické kyseliny:
  • H3PO= kyselina fosforečná
  • H3AsO4= kyselina arseničná
  • H3NbO= kyselina niobičná
 • zjednodušený postup tvorby vzorců kyslíkatých kyselin:
  • tvorba kyslíkatých kyselin je základem tvorby názvosloví a často je třeba se naučit sestavit kyseliny co nejrychleji – velmi dobře se mi osvědčila jednoduchá pomůcka, která se odvíjí od názvu kyselin a určuje počty vodíkových a kyslíkových atomů:
  • např. kyselina uhličitá = 
   • koncovka -ičitá je 4. typem koncovky chemických sloučenin, které jsme se učili už např. pro oxidy – viz tabulka:
    • 1. – ný (á)
    • 2. – natý (á)
    • 3. – itý (á)
    • 4. – ičitý (á)
    • 5. – ičný/ečný (á)
    • 6. – ový (á)
    • 7. – istý (á)
    • 8. – ičelý (á)
   • víme tedy, že se jedná o 4. typ kyseliny = 4. typ poměru počtu vodíkových a kyslíkových atomů – tato tabulka je jednoduchá, zvyšuje se vždy ob jeden řádek – stačí si tedy pouze zapamatovat, že kyseliny 1. typu mají poměr 1:1 a kyseliny 2. typu mají poměr 2:2
    • 1. 1:1      (např. HClO, kys. chlorná)
    • 2. 2:2       (např. H2PbO2, kys. olovnatá)
    • 3. 1:2      (např. HNO2 , kys. dusitá)
    • 4. 2:3       (např. H2CO3, kys. uhličitá)
    • 5. 1:3      (např. HNO3   , kys. dusičná)
    • 6. 2:4       (např. H2SO4, kys. sírová)
    • 7. 1:4      (např. HIO4, kys. jodistá)
    • 8. 2:5       (např. H2OsO5, kys. osmičelá)
   • naše kyselina uhličitá tedy bude mít vzorec H2CO3  :-)

Zdroje:

 • http://www.nazvoslovi.cz/studium/kyslikate_kyseliny
 • http://www.aristoteles.cz/chemie/chemicke_nazvoslovi/kyseliny/kyslikate-kyseliny-nazvoslovi.php